De oevers van de Vliet

Uw wijkvereniging zet zich in voor de bescherming van de groene Vlietoevers. Het groen beschermt en verbetert de woonkwaliteit van de bewoners langs de beide oevers en de daar achterliggende omgeving. Wijkvereniging Oud Voorburg is over deze groene zone samen met een aantal andere belangenorganisaties actief in de richting van de Provincie Zuid Holland en de gemeente Den Haag. En niet voor niks!

Na de gemeentelijke herindeling in 2002 ligt een belangrijk deel van de Vlietzone, aan de overkant van de Vliet, in de gemeente Den Haag. Na ene periode van rust tijdens de economische crisis heeft de gemeente Den Haag de plannen van 2006 weer uit de kast gehaald. Plan is om de Binckhorst tot op de grens van Voorburg met hoge bebouwing te verstedelijken. De grote vervuilende bedrijven: de asfaltcentrale, de betoncentrale en huisvuiloverslag wil Den Haag daarvoor naar de Vlietzone verplaatsen, langs de Westvlietweg. Hierdoor zal een groot deel van de groene zone langs de Vliet verdwijnen en daarmee ook het cultuurhistorisch waardevolle landschap van de Vliet

De wijkvereniging maakt zich zorgen over de aantasting van onze leefomgeving. We hebben daarom een ‘zienswijze’ geschreven op het toekomstige omgevingsbeleid van de Provincie Zuid Holland. Daarin wijze we op het belang van de waarde van de Vlietzone als groene zone voor de hele regio dat een beschermingsniveau verdient in het kader van Bijzondere Provinciale Natuurgebieden of Landschappen. De wijkvereniging heeft de Statenleden dringend verzocht de Provincie de regie te laten voeren over een integraal gebiedsplan voor de Vlietzone. Daarbij moeten alle aangrenzende gemeenten worden betrokken. Dat verzoek is in een motie verwoord en unaniem aangenomen door alle fracties van de provincie. De provincie zal een visie opstellen waarbij erfgoedlijnen en trekvaarten in acht worden genomen.

De Vliet en daarmee ook de Vlietzone is voor de hele omgeving net zo belangrijk als het Haagse Bos, het Malieveld en Park Sorghvliet in Den Haag.

Wij willen niet dat onze burgemeester, wethouders en ambtenaren er alleen voor staan. Oud Voorburg werkt ook samen met wijkverenigingen van Leidschendam Oud Zuid en van Park Leeuwenbergh, de Vereniging Houdt Vlietrand Groen en de Bewonersgroep Windturbine Vlietzone, de Stichting Meyvliet en de twee Volkstuinverenigingen De Groene Zoom en Leeuwenbergh.

Zienswijze Oud Voorburg en Vlietrand Groen .   Motie en amendement over de Vlietzone en de inspreektekst Hoorzitting

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!