Windturbine in de Vlietzone aan de Westvlietweg

Windturbine in de Vlietzone

Voor veel bewoners is de bouw van de windturbine in de Vlietzone tegenover Park Vronesteyn, volkomen onverwacht. Er is echter wel door anderen actie ondernomen. Tot en met hoger beroep bij de Raad van State. Hieronder de gang van zaken.

In maart 2012 werd bekend dat CEVA Logistics het plan had om een windturbine in de Vlietzone te plaatsen op het terrein Westvlietweg 7. Wethouder Baldewsingh van Den Haag wilde graag meewerken om op die manier resultaat te behalen voor de duurzaamheidsparagraaf van het College programma in Den Haag.

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft bestuurlijk overleg gevoerd met de bestuurders in Den Haag. De Vereniging Houdt Vlietrand Groen heeft zich ingezet om raadsleden te informeren over de woonwijken Zeeheldenwijk en Oud Voorburg. Uit het persbericht van april 2013:

Het gebied lijkt door de gemeente Den Haag uitsluitend bekeken te worden vanaf de A4, zonder de talrijke huizen aan de overzijde van de Vliet in Voorburg en de Zeeheldenwijk van Leidschendam in ogenschouw te nemen. Ook wordt geen rekening gehouden met het bestaan van fraaie buitenplaatsen aan de Vliet als Huize Eemwijk.
De Vereniging is van mening dat de te plaatsen windturbine de leefomgeving en in het bijzonder de leefbaarheid van de Vlietzone en de hieraan gelegen beschermde stads- en dorpsgezichten en woonwijken zal aantasten.

Vlietrand Groen heeft alle inspraak en juridische procedures gevolgd tot en met hoger beroep bij de Raad van State, daarbij heeft de vereniging aansluiting gezocht bij de gemeente Leidschendam-Voorburg en andere belanghebbenden zoals de eigenaar van Buitenplaats Eemwijk. Uiteindelijk zijn in 2015 alle bezwaren ongegrond verklaard.

De Vereniging Houdt Vlietrand Groen is nadrukkelijk niet tegen windenergie, mits de locatie geschikt is voor windturbines. De keuze van Den Haag voor de Vlietzone acht de vereniging ongeschikt nu windenergie op zee algemeen aanvaard en bewezen kosteneffectief is. Met de Noordzee voor de deur is er geen enkele noodzaak voor Den Haag om de bewoners van buurgemeenten overlast te bezorgen.

 

 

 

 

Bron: denhaag.nl

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!