Zoek
Sluit dit zoekvak.

Update Windturbine Vlietzone

Wijkvereniging Oud Voorburg ontvangt momenteel veel vragen en opmerkingen over de windturbine. Oud Voorburg is samen Wijkvereniging Zeeheldenwijk Oud-Zuid, Vereniging Houdt Vlietrand Groen en een aantal bewoners verenigd in de Bewonersgroep Windmolen Vlietzone (BWV).

 

Op maandag 30 januari vond een overleg plaats, waarbij we vragen hebben geformuleerd, omdat op 31 januari op uitnodiging een bijeenkomst plaats zou vinden met wethouder Saskia Bruines en burgemeester Klaas Tigelaar van Leidschendam-Voorburg. We (BWV) wilden graag weten waarom er op geen enkele wijze is gecommuniceerd vanuit de gemeente Leidschendam-Voorburg met de bewoners (ook al lost dit het probleem van de turbine niet op). Mevrouw Bruines gaf ruiterlijk toe dat de communicatie destijds niet goed was verlopen en dat de oorzaak waarschijnlijk lag in het gegeven dat de gemeente L-V zich heeft verzet tegen de komst van de windturbine in de Vlietzone en daarmee tegenover de gemeente Den Haag en de initiatiefnemers CEVA en De Wolff is komen te staan. De gemeente L-V besloot vervolgens plaatsing van de windturbine namens de bewoners tot aan de Raad van State aan te vechten.

 

Aan burgemeester Tigelaar is door BWV uitgelegd, dat er veel onrust is in de Zeeheldenwijk en Oud Voorburg na plaatsing van de turbine. Zonder enige vorm van informatie en communicatie verrees deze gigantische turbine, die vervolgens voor de omwonenden een grote impact heeft op hun leven. De enorme turbine domineert en verstoort het uitzicht en overal in huis veroorzaakt hij als hij draait o.a. slagschaduw, waarbij er steeds schaduw en lichtflikkeringen optreden.  Bij slagschaduw in huis moet de firma De Wolff actie nemen en de turbine stilzetten, maar wat te denken van slagschaduw in de tuin. Dit laatste aspect geldt juridisch niet als overlast, maar is voor de bewoner dramatisch! Alleen voor klachten over slagschaduw:

Telefoonnummer: 0513-622986 of info@dewolffnederlandwindenergie.nl

Een bewoner van de Zeeheldenwijk heeft burgemeester Tigelaar uitgenodigd om een kopje koffie te komen drinken en dit effect zelf te ervaren en hij heeft dat onmiddellijk geaccepteerd. Burgemeester Tigelaar heeft toegezegd de bewoners te willen ondersteunen.

Ook met de Haagse wethouder Joris Wijsmuller gaan we in gesprek over communicatie en handhaving. Burgemeester Tigelaar en wethouder Bruines hebben toegezegd ook bij dit overleg aanwezig te zijn. De gemeente Den Haag, als ‘bevoegd gezag’, zal ons moeten overtuigen, dat we op de gemeente kunnen vertrouwen bij het handhaven van de normen. Zelf moet u alle klachten melden op de website: Omgevingsdienst Haaglanden via www.omgevingsdiensthaaglanden.nl/milieuklachten-en-overlast.html Dus alle klachten over het effect van de windturbine inclusief slagschaduw!

Op korte termijn zal er niet veel veranderd kunnen worden aan de plaatsing van de windturbine, aangezien de Raad van State hiermee akkoord is gegaan. We zullen een lange adem moeten hebben, maar gelukkig toont de media veel belangstelling.

Meer windturbines in de Vlietzone?

Eind januari is bekend geworden, dat Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland twee locaties in Haaglanden hebben aangewezen voor 5 windturbines. De Vlietzone is niet aangewezen. Na een inspraaktraject dit voorjaar wijzen Provinciale Staten (PS) de locaties definitief aan. Het is van belang tijdens het inspraaktraject duidelijk te maken, dat in de Vlietzone geen uitbreiding van windturbines mag komen.

We overwegen leden van PS uit te nodigen om de overlast te ervaren.

 

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!