Zoek
Sluit dit zoekvak.

Nieuw onderzoek lightrail Binckhorst-Voorburg-Zoetermeer en Binckhorst-Rijswijk-Delft

Toch nader onderzoek naar openbaar vervoer Binckhorst-Voorburg-Delft en Binckhorst-Rijswijk-Delft

Op 13 oktober 2020 hebben we onze zienswijze ingediend waarin we duidelijk maken dat nieuwe infrastructuur alleen kan worden aangelegd in als het ondergronds gaat. In toekomst (2040) is het namelijk de bedoeling de nieuwe lijn door te trekken naar Zoetermeer. Het tracé van Binckhorst naar Station Voorburg is onderdeel van de Koningscorridor, een Hoogwaardig Openbaar Vervoerlijn van Scheveningen naar Zoetermeer. Met het oog op het doortrekken van de nieuwe tramlijn “naar de regio” moet niet de historische vergissing van de aanleg van de spoorlijn herhaald worden. Er moet nu al onderzocht worden hoe de passage van de tram zodanig kan worden aangelegd zonder dat Huygens’ Hofwijck in het gedrang komt. Ook de  zichtlijn moet betrokken bij de inpassing. De tuin is in oude luister hersteld en onlosmakelijk verbonden met de Buitenplaats en het is bovendien in deze omgeving één van de weinige groene longen. In de zienswijze hebben we ook opgenomen in de toekomst de Utrechtsebaan en het spoor onder de grond te brengen. Opa’s veldje en de ecologische zone van de Broeksloot hebben we benoemd. Voor onze volledige zienswijze

In maart is de Nota van Antwoord gepubliceerd.  Een bewonersplatform is opgericht en 20 bewoners en ondernemers mogen deelnemen. Na elk overleg volgt een inloopsessie voor de vele belanghebbenden die niet zijn uitverkoren om deel te nemen. Op verzoek van het bestuur van Oud Voorburg heeft Maarten Drabbe zitting in het Bewonersplatform en het bestuur neemt deel aan alle inloopsessies.

Veel vragen gaan over nut en noodzaak, hoe in het verleden de keuzes zijn gemaakt voor de tracés die nu voorliggen en waarom anderen zijn afgevallen. Bijvoorbeeld het tracé van Binckhorstlaan via de Jupiterkade, Broekslootkade en Haagweg. Dit tracé is in 2008 door de Haagse raad afgewezen. Wethouder Astrid van Eekelen heeft met haar Rijswijkse collega, de wens van de gemeenteraad om opnieuw naar dit tracé te kijken, bij het bestuurlijk overleg op tafel gelegd.

Op woensdag 2 juni jl. hebben de bestuurders van de initiatiefnemers (Den Haag, Leidschendam-Voorburg, MRDH, provincie Zuid-Holland en ministeries van IenW en BZK) en de wethouder Mobiliteit van Rijswijk gesproken over de Verkenning CID-Binckhorst.

Uit onderzoek in de afgelopen weken is gebleken dat de eerdere afweging van de verschillende tracés onvoldoende is vastgelegd. De bestuurders vinden het belangrijk om zeer zorgvuldig om te gaan met de reacties en belangen van alle betrokkenen in dit gebied. Daarom is besloten dat de afweging van de verschillende tracés opnieuw moet plaatsvinden. Op die wijze kan voor ieder tracé worden vastgelegd waarom deze wel of niet verder wordt onderzocht. Niet alleen de verschillende tracés, maar ook de verschillende inpassingsvarianten (ondergronds, bovengronds of maaiveld) komen aan de orde.

Aanleiding voor het onderzoek waren de vele vragen van inwoners uit Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk over de nut en noodzaak van de HOV-verbinding en mogelijke alternatieve tracés. De bestuurders nemen deze signalen serieus en lieten onderzoek hoe er is gekomen tot de huidige drie tracés, en waarom andere tracés eerder zijn afgevallen. De uitkomsten van dit onderzoek leiden er nu toe dat de projectorganisatie start met het opnieuw afwegen van de verschillende tracés.

Over dit proces wordt de omgeving geïnformeerd en geraadpleegd. Het Platform voor bewoners, ondernemers en andere belanghebbende organisaties wordt gevraagd mee te denken over mogelijke tracés en de omgeving wordt geïnformeerd via online inloopsessies en de nieuwsbrief. Het streven is om voor de zomer te bepalen welke tracés meegenomen worden in het verdere onderzoek naar de verkenning.

Voorlopig zullen we graag bijdragen aan de nieuwe fase en kritisch volgen of nu wel de inbreng raadsleden en bewoners van Leidschendam-Voorburg en Rijswijk van betekenis zal zijn bij de besluitvorming.  Er is heel wat in te halen. Dan zal blijken of deze pas op de plaats werkelijk van betekenis is of slechts een doekje voor het bloeden.

met een link naar de petitie

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!