Bijzondere ledenvergaderingen

Op maandag 12 januari 2015 vond de eerste bijzondere algemene ledenvergadering plaats. De vergadering was belegd om nieuwe statuten voor de wijkvereniging vast te stellen. De oude statuten bleken namelijk verlopen, omdat bij de oprichting van de vereniging op 26 januari 1976 wettelijk een bestaan van maximum 30 jaar was voorgeschreven. De nieuwe statuten zijn op hoofdlijnen gelijk gebleven aan de oude statuten, met daarbij wat aanpassingen die  de notaris heeft aangeraden en nodig waren in verband met wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek. De concept statuten zijn besproken, maar konden nog niet worden aangenomen, omdat daarvoor het wettelijk vereiste aantal leden (202) ontbrak.

Er werd wel een nieuw bestuur worden gekozen. Het vorige bestuur heeft zich jarenlang met veel plezier ingezet voor de wijkvereniging, maar kampt nu met gezondheidsproblemen. Gelukkig zijn drie wijkbewoners, namelijk Anneloes Blok, voorzitter, Berthie de Zwart en Marga Beute, bereid gevonden het roer over te nemen. Versterking blijft echter van harte welkom!

Op maandag 9 februari 2015 wordt een tweede bijzondere ledenvergadering belegd (om 20.00 uur in de Oranjehoek) om de statuten definitief vast te stellen. Tijdens deze vergadering kan daarover besloten worden door twee derde van de aanwezige leden. (13-1-2015).

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!